Vårt engasjement & Ansvar

Hvordan jobber vi med bærekraft

Som reiselivsbedrift på noen av Norges viktigste kulturhistoriske steder har vi et særskilt ansvar. Vi vil jobbe prinsippfast mot egne og overordnede bærekraftsmål.

Miljøsertifisering

Som godkjente Miljøfyrtårn-bedrifter har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid. Vi jobber kontinuerlig og systematisk med å oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø. Eksempler er kildesortering, mer miljøvennlig transport, reduksjon av vannforbruk, økt fokus på økologisk mat og redusert bruk av papir.

Som en del av det å være Miljøfyrtårnbedrift, utarbeides det hvert år en Klima- og miljørapport. Denne kan sendes på forespørsel.

Reis Grønt

I det ‘Grønne univers’ på Visit Norway og ved hjelp av Reis Grønt-symbolet gis det prioritert synlighet til aktører som tar et aktivt miljøansvar, noe som gjør det lettere for forbrukerne å velge miljøvennlige produkter. 

8 Prinsipper for et bærekraftig reiseliv

Bevaring av natur, kultur og miljø

1. Kulturell rikdom 
Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.

2. Naturmangfold
Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes.

3. Klimautslipp og klimatilpassing
Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse.

4. Rent miljø og ressurseffektivitet 
Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.

Styrking av sosiale verdier

5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier 
Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting.

6. Lokal kontroll og engasjement 
Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv.

7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte 
Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

8. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet 
Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.