Mulighetsstudie Hovedfortet

Etter ønske fra Forsvarsbygg har vi laget en mulighetsstudie for utviklingen av hovedfortet på Oscarsborg Festning. Målet er «bruk er det beste vern» og å gjenskape den historiske bruken ved å tilby unik overnatting og forpleining.

Sammendrag

20 år etter at Oscarsborg Festning ble åpnet for allmenheten står fortsatt store deler av hovedfortet uutnyttet og lider av manglende vedlikehold. Festningen ligger på en øy, noe begrenser virksomheter fra å etablere seg. Festningshotellene ønsker gjennom «gjennom bruk er det beste vern» å tilbakeføre de gamle forlegningsrommene til sitt opprinnelige bruk, overnatting i hovedfortet. Festningshotellene mener prosjektet kan privatfinansieres og gjennom virksomhet i lokalene bidra til store kostnadsbesparelser for forsvarssektoren.

Samarbeidet med museumsvirksomheten og kulturaktørene kan styrkes å gi store synergier, gjennom felles bruk av fasiliteter og historieformidling.

Hovedfortet på festningen kan gjennom mulighetsstudie bli Norges viktigste hotell, i en av Norges viktigste bygninger. Et hotell i hovedfortet vil ha stor betydning for reiselivet i lokalt, regionalt og fremstå som et fyrtårn i markedsføringen av reiselivet internasjonalt.

Forsvar- og justissektoren er også eksempler på brukere med unike behov som kan dekkes på en bedre måte ved å utvikle overnatting- og møteromsfasiliteter i hovedfortet. Festningshotellene ønsker også å bidra til en bærekraftig utvikling av festningen, såvel som egen virksomhet, og ser da få andre alternativer for slik utvikling på festningen.

Han hadde ventet i mer enn førti år. Øyeblikket var kommet, og det var ikke lenger rom for tvil. Han hadde tatt sin beslutning, og beslutningen sto fast. Ansvaret var hans, oppsetsighet og defaitistisk prat ville ikke bli tålt. Da han snudde seg mot ordonnansen falt ordene som piskeslag: ”Visst Fanden skal der skytes med skarpt!”

Oberst Birger Eriksen

Bakgrunn

Hovedfortet på Oscarsborg Festning har siden festningen ble åpnet for allmenheten kun delvis blitt utnyttet. Virksomheten i hovedfortet består i dag av Festningshotellene gjennom bruk av tårnkammer, salonger, ordresal og festsal i gorgen, forsvarsmuseet med virksomhet i 1 etg. i kjernen, Oscarsborg Operaen gjennom lager og fasiliteter ved gjennomføringen av oppsetningene.

Festningen ligger på en øy, noe som har gjort det vanskelig å leie ut mange av byggene og lokalene. Fortsatt 20 år etter at forsvaret la ned sin virksomhet står tusenvis av kvadratmeter ledig og forfallet begynner å bli stort. Festningshotellene har gjennom sin virksomhet visst at hotellvirksomhet kan være lønnsomt, bidra til vedlikehold, utvikling av festningen som destinasjon, men vil trenge en videre utvikling i fremtiden for å kunne drive en bærekraftig virksomhet. Festningshotellene er således også den eneste virksomheten på festningen som opprettholder drift hele året.

Staten v/Forsvarsbygg ba første gang i 2015 Festningshotellene om å lage et mulighetsstudie for tilbakeføring av forlegningsrommene til sin opprinnelige bruk. Målet var en utvikling hvor Festningshotellene som allerede disponerer store deler av bygningsmassen kunne privatfinansiere utviklingen, og ta et fremtidig vedlikeholdsansvar. Dette ville gi store kostnadsbesparelser for forsvarssektoren gjennom reduserte vedlikehold og drift, såvel som for forsvarsmuseet gjennom samarbeide om formidling og bedre utnyttelse av fasilitetene.

Arbeidet med prosjektbeskrivelsen begynte i 2016 og har blitt utvidet og bearbeidet ytterligere etter første presentasjon. Mulighetsstudie ble i 2021 presentert Forsvarsmuseene og kommandantskapet med ønske om samarbeid i det videre arbeidet. Målet var i størst mulig grad å tilbakeføre den historiske bruken, men samtidig åpne opp for allmenheten gjennom historieformidling i hele hovedfortet, også de delene Festningshotellene disponerer i dag.

Gjennom dagens virksomhet på Oscarsborg Festning har blant annet forsvarssektoren og justissektoren økt sin aktivitet betraktelig de siste årene, og behovet for Oscarsborg Festning har aldri hvert større. Kurs- og konferanse lokaliteter, og ytterligere overnattingskapasitet er nødvendig for utviklingen og langsiktigheten av en bærekraftig virksomhet i årene som kommer. Oscarsborg Festning sin unike plassering og funksjon gir muligheter som ikke finnes andre steder.

Innledning

I 20 år har Festningshotellene bidratt til historieformidling, utvikling og synligheten til Oscarsborg Festning. Aldri før har festningen representert flere arbeidsplasser, fått mer omtale, vært bedre vedlikeholdt, eller kunne fortelle historien på en bedre måte. Hotellvirksomheten har bidratt til å levendegjøre festningen hele året gjennom tett samarbeid med forsvarssektoren og forsiktig utvikling for å bevare og sikre riktig takt. Festningen representerer så mye mer enn bare forsvarshistorien, naturmangfold, arkitektur og rekreasjon er viktige elementer i den videre virksomhetene. Reiselivet som samarbeidspartner i den videre utviklingen vil gi festningen tilførte markedsmidler og stor synlighet nasjonalt og internasjonalt. Festningens historiske bruk er på mange måter tidsriktig i en reiselivssammenheng.

Gjennom forpliktende gjensidige avtaler og økonomiske bidrag har vi sammen med Forsvarsbygg kunne utviklet og vedlikeholde en av Norges kanskje viktigste militærhistoriske steder. I snart et kvart århundre, en viktig del av historien, har vi bidratt til tusenvis av besøkende og lagt til rette for at forsvarssektoren med kurs og møtevirksomhet har gjeninntatt Festningen som den største brukere. Virksomheten er nå en del av historien, og vi vil bidra ytterligere. Gjennom offentlig/privat samarbeid markedsføres nå Oscarsborg Festning nasjonalt og internasjonalt som en av norges viktigste reiselivs destinasjoner.

Når historisk bruk er tidsriktig

Hovedfortet som historisk hotell

Hovedfortet var hjertet på Oscarsborg Festning, her var det forlegningsrom, spisesaler og oppholdsrom. Vi mener den opprinnelige og historiske bruken av Hovedfortet, også er den mest tidsriktige og naturlige historiske fremstillingen. Ved å gjenskape alle de historiske elementene vil vi danne grunnlaget for en bærekraftig utvikling og sunn drift.

Gjennom offentlig/privat samarbeid kan vi fortsette å gjenskape historie, og opprinnelige elementer får tilbake sin historiske bruk. Hovedfortet som et av Europas best bevarte forlegningsbygg, vil også fremstå som et moderne og tidsriktig hotell.

Bruk er det beste vern

Tid for handling

Det finnes nå teknologi som gjør det mulig å utvikle de gamle forlegningsrommene til topp moderne hotellrom som vil være med på å gjøre selve Hovedfortet til en helt unik opplevelse. Hovedfortet som en selvstendig avdeling på eksisterende hotell vil kunne tilby arkitektur, historieformidling, interiør, dekor og opplevelser av nasjonal og internasjonal betydning. Vi drifter i dag i ca. 40% av de tiltenkte lokalene og ønsker å utvide inn i kjernen på festningen slik at Hovedfortet sin opprinnelige funksjon kan realiseres. Dette fortjener festningen og historien kan bevares.

Historieformidlingen på festningen er bærebjelken som gjør oppholdet på Oscarsborg til noe spesielt. Gjennom hotellvirksomhet hele året bidrar vi med tusenvis av gjester til forsvarsmuseet utenom den ordinære sesongen. Forsvarsmuseet kan i samarbeid med oss presentere festningens historie gjennom hele bygningsmassen. Samarbeidet vil kunne tilpasses arealer der formidlingen kan gjøres åpent for allmenheten, og til store besparelser for museumsvirksomheten gjennom offentlig/privat samarbeid.

Begrenser, fordyrer og krever planlegging

Øy i Oslofjorden

Oscarsborg Festning er en øy, en øy som det krever planlegging og gode transport alternativer for å besøke. Virksomheten må tilpasses øya, såvel som den sårbare landsiden i Drøbak hvor brohodet for all transport primært må komme fra. Dette betyr at omfattende planer på Oscarsborg Festning vil kunne få like omfattende konsekvenser for Frogn kommune i form av parkering, logistikk osv. Besøket på Oscarsborg Festning bør ikke kun fokuseres på økt besøk i turistsesongen, men et økt besøk hele året som bedre er tilpasset omgivelsene, og gir bærekraftige virksomheter, samt heltids arbeidsplasser.

Hotellvirksomheten er den utvilsomt viktigste grunnen til besøket på Oscarsborg Festning utenom turistsesongen, og danner således grunnlaget for mye av den øvrige virksomheten. Året består av helger men i all hovedsak ukedager utenom ferie og fridager forøvrig, noe som må vektlegges i den videre utviklingen. Samhandling mellom aktørene på Oscarsborg Festning er essensielt for all virksomhet, den danner også grunnlaget for utviklingen og kostnaden samfunnet skal bære for vedlikehold og formidling av denne viktige delen av norgeshistorien.

«Vi levendegjør festningen året rundt, og bidrar til vern gjennom bruk. Vi har ilt varsomt i tråd med utviklingen av festningen som destinasjon. Hovedfortet som en forlengelse av Festningshotellet, vil kunne representere en kvalitet og en opplevelse som gjør det til førstevalget når de viktige og store arrangementene skal gjennomføres.»

Festningshotellene
Offentlig privat samarbeid

Vedlikehold, drift og bruk er det beste vern.

Lokalene vi ser for oss som en forlengelse av eksisterende lokaliteter, bærer i dag preg av ikke å være i bruk og har et betraktelig vedlikeholdsetterslep. Ved å innlemme disse lokalene vil besparelsene for forsvarssektoren være betraktelige, og daglig drift vil være med på å gi det vern lokalene fortjener, i tråd med visjonen om et levende festningsverk.

Samarbeid med Forsvarssektoren.

På Oscarsborg festning har vi god erfaring med samdrift av hotell, historieformidling og kulturaktiviteter. Våre erfaringer viser at mye av omsetningen på Oscarsborg Festning er fra samarbeidet med de ulike kulturaktørene og historieformidlerene.

Handling er oversettelsen av en visjon fra tanke til virkelighet. En god visjon forventer seg handling.

Vår Visjon

Når vi ønsker å tilby «steder for de store avgjørelsene», baserer vi det på de mulighetene vi ser i de fasilitetene og den historien festningene gir. Tilgjengeliggjøring av disse fasilitetene, og ikke minst historieformidlingen, er med på å gi en stolthet og en forståelse av betydningen festningene har hatt for Norge gjennomflere år. Ny teknologi gjør det mulig å tilby opplevelser i fasilitetene uten at dette går på bekostning av vern. Våre visjoner fortjener handling!

Hovedfortet blir unikt, det er det ingen tvil om. Hovedfortet vil dermed være av nasjonal og internasjonal betydning. Oscarsborg Festning vil kunne være en arena for viktige møter og konferanser hvor handlingene på festningen benyttes som eksempler. Hovedfortet med sin beliggenhet og kvaliteter vil også kunne danne grunnlaget for gjennomføringer av arrangementer som krever høyere nivå av sikkerhet og anonymitet.

Festningshotellene har i dag flere viktige konferanser, hvor Norske aktører stolt viser frem Norges kulturhistorie. Historiene om motet og beslutningene som ble tatt i forbindelse med de tidlige dagene i april 1940, er ofte tema. Vår største kunde er i dag staten v/forsvarssektoren, justissektoren, helsesektoren osv. foruten større og mindre private selskaper.

Gjennom handling vil vi tilgjengeliggjøre festningen i samarbeid med Forsvarsbygg, forsvarsmuseet, kulturlivet og de som vil formidle historien.

Norges viktigste hotell

Vårt Konsept

Hovedfortet blir en underliggende avdeling på festningshotellet, hovedfortet skal kunne selges inn både som en selvstendig opplevelse, men også som en utvidelse av festningshotellet sin øvrige drift som hotell.

Hovedfortet skal holde høy kvalitet og standard.

Vi har jobbet over en lengre periode med forslagets tekniske gjennomføring. Uten en god løsning som ivaretar alle interesser og krav ville drømmen om hovedfortet ikke kunne realiseres. Vi har nå funnet løsningene, og er glade for å kunne presentere vår ide!

Hovedfortet som historisk hotell

Hovedfortet

Oscarsborg Festning var det viktigste kystartillerianlegget i Norge på 1800-tallet og spilte en avgjørende rolle under krigshandlingene i 1940. Historiene bør fortelles, og stedet må oppleves. Festningshotellet vil gjennom to konsepter tilby det unike. Norges mest spennende hotell i en historisk betydningsfull og fredet festning!

Hovedfortet renoveres og etableres som et selvstendig hotell plassert i Hovedfortet på Oscarsborg. Hovedfortets bygningsmasse er delt opp i Gorgen (hovedbygg), Kjernen(buen) og Envelopen (ytre forsvarsmur).
Samtlige rom i hovedfortet`s kjerne og enveloppen kan rehabiliteres og blir store komfortable suiter. Kjernens 2.etg. står i dag uvirksom og her kan det umiddelbart opparbeides 16 store suiter. De store korridorene som omkranser rommene i kjernen, bør benyttes som arealer for historieformidling. Tilstøtende rom, korridorer og lokaler i «Gorgen» istandsettes på tilsvarende måte.
Hovedfortet skal dekke alle behov for våre gjester, resepsjon, frokostsal,restaurantlokaler, konferansesaler og bar.
For å gi våre gjester den «ekstra» opplevelsen, vil vi benytte taket med en fantastisk 360 graders utsiktsopplevelse til mottagelser og servering, café i Borggården, vinkjeller nede i festningens underjordiske ganger til vinsmakingog spesielle events. I Østre Tårnkvadrant (del av Gorgen) vil vi bygge ett møterom som støtter kravet «begrenset» i henhold til NSM sine standarder på65 m2.

Vern og prosjekt

Dette unike hotellprosjektet kan realiseres i nært samarbeid med Riksantikvar,forsvaret, eier og myndigheter, i tråd med nødvendige vernebestemmelser ogkrav. Vi vil fremheve festningens egenart og opprinnelse, bygge hotellrom uten ågripe inn bygget.

Museum og Historieformidling

Forsvarsmuseet

Vi tenker oss et hotell i «hele» Hovedfortet. Tett samarbeid med Festningsmuseet på Oscarsborg!
Museum på «hele Oscarsborg», øke omfanget av museumsformidlingensamtidig komprimere de rene museumslokaler. Hotellrom i Borgen skal ha et historisk uttrykk, på vei til rommet pirresnysgjerrigheten av historiske drypp med bilder, fortellinger og gjenstander. Salonger, korridorer, Festsal, Ordresal, Offisersmesse, tårnkamre, trappeløp osvsmykkes med historie. Tanken er at deler av disse lokalene gjøres tilgjengeligefor publikum med ledsager/guide.

Kultur og Opplevelser

Oscarsborg Operaen

Festningens fantastiske bygg og omgivelser, og spesielt Borggården skal være arena for kultur og opplevelser. Scene i Borggården vår/sommer/høst med bredt spekter av tilbud. Det vil være viktig å finne en god samhandling med de etablerte aktørene slik at fortsatt arrangementer av høy kvalitet, kan danne grunnlaget for ytterligere synergier.

To hoteller men allikevel en virksomhet

Festningshotellet

Hotellet med sine 86 hotellrom driftes i dag i 6 bygg inkludert store deler av Hovedfortet. Hotellet har snart passert 20 års drift og har høstet erfaring med hotell plassert på en øy i historiske omgivelser. Dette er verdifullt når de neste 40 årene skal planlegges og produktet vårt skal utvikles videre. Lokalene skal renoveres og bli mer moderne og tidsriktige. Infrastruktur og utstyr skal rustes opp og tilfredsstille dagens krav til et moderne kurs/konferansehotell. Vi skal utvikle konseptet videre med egen drift og forbedret standard, samtidig med de mulighetene som ligger i samkjøring med et helhetlig hotelltilbud i Hovedfortet.

Vi vil tilby totalt

 • 86 hotellrom
 • Opptil 35 suiter hver på ca. 55 kvm
 • 1 stort møterom i hovedfortet på 65kvm
 • Opptil 300 senger
 • 15 Møte/grupperom i forpleiningen og skolekasernen
 • Auditorium for opptil 156
 • 2 Restauranter
 • 1 café
 • 2 Festsaler
 • 4 Salonger
 • 3 Boliger tilrettelagt for gjester eller øvrig mannskap

Vektlagte forutsetninger for suksess

Destinasjonsutvikling

Oscarsborg som destinasjon vil med hovedfortet som hotell tiltrekke seg mye internasjonal oppmerksomhet. Interessen for Oscarsborg blir satt i et helt nytt perspektiv. Samtidig ser vi Oscarsborg som en naturlig del av Drøbak og må sees på som en total destinasjon med stor vekst potensiale, inkludert i stor-Oslo.

Samarbeid

Aktørene på Oscarsborg
Forsvarssektoren
Drøbak/Frogn – Næringsliv/kommune/turistaktører/gallerier osv
De Historiske/NHO/Innovasjon Norge/bransjeorganisasjoner osv Region/Oslo/nasjonalt/internasjonalt

Synlighet, marked

Større grupper/kunder 
High-end
Internasjonale arrangementerArrangementer som krever høy sikkerhet Internasjonale kunder
Ferie/fritid
Opplevelser

Transport og tilgjengelighet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eu mi sit amet nibh sollicitudin tristique. Duis suscipit, erat vitae auctor tincidunt.

Skisser

Vi har sammen med arkitektene i YSA Design AS og leverandøren Norwegian Marine Construction AS funnet den best mulige tekniske løsningen. Løsningen ligger i den teknologien rederiene benytter på cruisebåter verden over. En landbasert installasjon vil være med på å realisere prosjektet uten store inngrep i bygningsmassen, eller utgjøre noe trussel for vernet av disse.

Det er i forbindelse med hotellrommene vi ser de største utfordringene. Vi har fokusert på å prosjektere helhetlige løsninger som vi kort presenterer her. Vi tar frem den opprinnelige teglsteinen og legger alle tekniske gjennomføringer i oppbygde gulv.

Ny teknologi bidrar til minimalt med inngrep i bygningsmassen og miljøvenlige løsninger

Tekniske løsninger

Vakuumanlegg

Å legge inn vann og avløp til hvert enkelt rom er omfattende og kan fortbli en stor investering. For å unngå kjerneboring og større tekniske inngrep, er alternativet å benytte et vakuumanlegg som krever mindre rørdimensjoner. Til dette anlegget kan også gråvann fra badene tilkoples. Teknikken er velkjent fra skip og er driftssikkert.Vannforbruket er vesentlig lavere enn ved ordinær installasjon. Teknisk rom for detteanlegget legges til underetasjen.

Ventilasjon og oppvarming

For å gi rommene tilfredsstillende klima, er det en løsning å installere fan-coils, viftekonvektorer. Disse benytter rommets luft og renser/varmer/kjøler.Det må føres frem til- og fravannsledninger til disse som går til et sentralt anlegg for behandling av vannet.

Elektrisitet og belysning

Det benyttes moderne LED lys som ligger innfelt i den nyeinnredningen, enten som stripelys i nisjer eller som opplys på toppen av veggskjermen,bak møbler og som lamper på gulv, hodegjerde og bord.

«Hotellet Norge fortjener, og konseptet Oscarsborg Festning trenger!»

20 års erfaring

Hva er gjort så langt

Denne prosjektbeskrivelsen er en videreutviklet og oppdatert beskrivelse av prosjektet som ble overlevert Forsvarsbygg i 2016. En stor del av arbeidet i denne nye beskrivelsen har dreid seg om tekniske løsninger, analyse av markeder, arealer og prisestimater.

YSA Design AS

Tegningsgrunnlag, skisser og design forslag. YSA Design AS har også samkjørt studie så langt når det gjelder innhenting av entreprise og underleverandører.

Norwegian Marine Construction AS

Velkjent leverandør av interiørløsninger for offshore næringen. Har sammen med sine underleverandører brukt dette prosjektet til å se på en ny løsning for vakuumbaserte bad/toalett løsninger som kan benyttes i landbaserte installasjoner. Har laget en estimert entreprise sammen med sine underleverandører.

Prosjektoppgave

Kan «Norges mest unike hotellopplevelse» kunne skape forsvarlig lønnsomhet, med en verneverdig festning som setter store begrensninger i utforming og bruk. Prosjektoppgaven har sett på hovedfortet i et ekspansjonsperspektiv, noe som betyr at synergiene som ekspansjonen vil gi ikke er medtatt, men som vil være betraktelige og støtter opp om prosjektet som en helhet. Prosjektoppgaven er utført av Arve Stenrud (Regionleder SWECO, Oslo), Marius Fagerholm Davidsen (Kjedesjef for Shell-stasjonene i Norge), Geir Østerfeldt (Acting CEO Bybanen AS).

Igangsatte tiltak

I tiden rett før og under pandemien har vi sammen med Forsvarsbygg gjennomført store arbeider i hovedfortet. Kjøkken, salonger og restaurantområder er rehabilitert og samtidig tilpasset en videre ekspansjon av hovedfortet som en egen hotellopplevelse, det som primært står igjen er utviklingen av møteromskapasiteter og overnattingsrom.

Videre prosess

For å sikre at dette prosjektet lykkes er det viktig med god forankring hos samtlige involverte aktører. Derfor er den innledende fase kritisk for å kartlegge behov, visjoner, kunnskap, kapasitet og økonomi for partene og i prosjektet. Et grundig arbeid her legger fundamentet for samarbeid som vil være helt avgjørende for realisering.

Formålet med denne presentasjonen er å sette i gang prosessen med å konstruere en plan for det videre arbeidet. Mye av de dataene denne beskrivelsen bygger på er «ferskvare» slik som entrepriser og løsninger. For å kunne synligjøre de besparelsene vi mener forsvarssektorene har i dette prosjektet, ønsker vi oppstart av et felles arbeid allerede august/september 2023 og en avklaring ultimo 2023.

Oppsummering

Festningshotellene har igjennom 20 år sammen med forsvarssektoren utviklet Oscarsborg Festning fra en militærleir/forsvarsinstallasjon, til å bli en av Norges viktigste turistdestinasjoner.

Kaserner er bygget om til moderne hotellrom og forpleiningslokaler har blitt smakfulle restauranter. De siste 3 årene har satt fart på en utvikling som både danner bedre grunnlag for oss som eksterne aktører, samt større besparelser for forsvarssektoren. Men det er fortsatt mye som kan gjøres, og vi er derfor meget tilfredse med dagens organisering hvor samhandling og tillit er en viktig del av suksessfaktoren. Samhandling mellom to organisasjoner med så store forskjeller i størrelse og organisering er ingen enkel oppgave, men dedikerte medarbeider som kjenner oss og jobber mot felles mål har gjort arbeidet enklere.

Forsvarssektoren trenger vårt prosjekt.

De siste årene har også Forsvarssektoren i stor grad tatt Oscarsborg Festning tilbake. Aldri før har vi opplevd så stor grad av aktivitet fra forsvarssektoren. Aktiviteten kommer fra alle deler av Forsvaret som nå er den helt klart største kunden. Vi har også de siste årene sementert samarbeidet gjennom hotellavtaler som gir sektoren gode betingelser. De siste 2 årene har også Justissektoren blitt den nest største kunden, kanskje spesielt gjennom politiet som benytter Oscarsborg i stor grad grunnet beliggenhet og avgrensning. I 2022 har vi vunnet 2 store hotellkonkurranser hvor politiet har valgt Oscarsborg Festning som leverandør av kurs/konferanser de neste 4 årene, samt en unik 4 års avtale med PST. Denne sektoren benytter også Oscarsborg Festning til øvelser. Nordisk toppmøte i politiet ble gjennomført på Oscarsborg Festning juni 2022. Vi har også i økende grad mer besøk fra Helsesektoren bla. gjennom faste kurs i akuttmedisin, hvor vi stiller lokaler som settes opp som reelle akuttmedisinske saler.

Situasjonen i Ukraina, og sikkerhetssituasjonen i Europa som sådan merker vi godt på Oscarsborg Festning. Det er ingen tvil om at vi har kunder som har valgt oss nettopp fordi Oscarsborg Festning sin betydning og historie er viktigere enn noen gang. Vi merker et større søkelys på dette, også gjennom søk på sosiale medier den siste tiden blir nettopp Oscarsborg og 9 april trukket frem. Vi tror dette vil fortsette, og håper forsvarssektoren ser verdien av Oscarsborg Festning i denne sammenheng. Våre «banner annonser» i Forsvaretsforum har uten sammenligning mest Klikk og treff av alle sektorens leverandører, noe som i stor grad stemmer med våre egne observasjoner. ref. Forsvaretsforum.

Vårt prosjekt har som mål å være privatfinansiert. Besparelsene umiddelbart og på sikt for sektoren, samt verdiøkningen i de investeringene vi vil gjøre på Oscarsborg, skal danne grunnlaget for de avgjørelsene forsvarssektoren må ta.

«Festningen har nå løst sin oppgave»

Oberst Birger Eriksen
Skroll til toppen